Wypowiedzenie umowy pożyczki – co trzeba wiedzieć?

Umowa pożyczki, będąc umową cywilnoprawną, zawiera zobowiązania pomiędzy dwiema stronami – pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Jednakże istnieją sytuacje, w których pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki, żądając wcześniejszej spłaty, zazwyczaj z powodu zaniedbań ze strony pożyczkobiorcy. Wypowiedzenie umowy pożyczki nie jest jednak możliwe w każdym przypadku, a spełnienie pewnych warunków jest konieczne.

Podstawy umowy pożyczki

Umowę pożyczki reguluje Kodeks Cywilny, a zgodnie z artykułem 720 Kodeksu Cywilnego, pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i jakości. Umowa może być zawarta zarówno ustnie, jak i pisemnie. Niemniej jednak, w przypadku umów pożyczkowych przekraczających wartość 1000 złotych, wymagana jest forma pisemna.

Warunki wypowiedzenia umowy pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczki jest możliwe w kilku sytuacjach. Przede wszystkim, może ono nastąpić, jeśli dłużnik opóźnia się ze spłacaniem rat. W takim przypadku pożyczkodawca ma prawo żądać wcześniejszej spłaty pożyczki. Istnieją jednak pewne warunki, które należy spełnić:

  1. Jeśli umowa pożyczki jest zawarta na czas określony, to możliwość wypowiedzenia istnieje tylko wtedy, gdy umowa zawiera zapis uprawniający do wypowiedzenia.
  2. Jeśli umowa pożyczki jest zawarta na czas nieokreślony, pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę i zażądać zwrotu pożyczki. Wypowiedzenie musi jednak być złożone w formie pisemnej i zachować 6-tygodniowy termin wypowiedzenia.
  3. Natychmiastowa wymagalność całej pożyczki jest możliwa, gdy dłużnik stał się niewypłacalny albo jeśli zabezpieczenie wierzytelności uległo znacznemu zmniejszeniu z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.

Odstąpienie a wypowiedzenie umowy pożyczki

Należy odróżnić odstąpienie od umowy pożyczki od wypowiedzenia. Odstąpienie to możliwość pożyczkobiorcy zrezygnowania z umowy w ciągu 14 dni od podpisania jej, bez konieczności podawania przyczyny. Wypowiedzenie to zaś jednostronne oświadczenie pożyczkodawcy, że żąda zwrotu pożyczki.

Procedura wypowiedzenia umowy pożyczki

Jeśli pożyczkodawca zdecyduje się na wypowiedzenie umowy pożyczki, powinien złożyć dłużnikowi oświadczenie o wypowiedzeniu z 6-tygodniowym terminem wypowiedzenia. W oświadczeniu powinny znaleźć się informacje o przyczynie wypowiedzenia oraz kwocie pozostałej do spłaty. Dłużnik ma następnie 6 tygodni na zwrot całej pożyczki. Warto pamiętać, że umowa pożyczki może być również rozwiązana za porozumieniem stron lub zgodnie z zapisami umowy lub przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku wypowiedzenia na podstawie umowy istotne jest, aby określić konkretne sytuacje uprawniające do wypowiedzenia w umowie oraz ewentualne terminy. 

Dodaj komentarz