Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o przedmiot

Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o przedmiot

Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o przedmiot

Najbardziej popularną, tradycyjną klasyfikacje operacji bankowych dokonujemy w oparciu o przedmiot działania. W tej grupie wyróżnić możemy:

– operacje czynne nazywane także aktywnymi, lokują zgromadzone środki w przedsięwzięcia zarobkowe,

– operacje bierne, zwane pasywnymi, mają na celu powiększenie środków, którymi dysponuje bank,

– operacje pośredniczące, nazywane również operacjami usługowymi bądź komisowymi, dotyczą realizowania zleceń klientów,

– oraz pozostałe usługi, które świadczą banki, nie będące żadną z powyższych operacji bankowych, np. wynajmowanie przez bank skrytek sejfowych.

Rodzaje czynnych operacji bankowych

kredyty, pożyczki,

– papiery wartościowe,

– gwarancje bankowe i poręczenia,

– factoring,

– leasing,

– lokaty międzybankowe itd.

Rodzaje biernych operacji bankowych

– wkłady oszczędnościowe,

– lokaty terminowe,

– emitowanie własnych papierów wartościowych,

– depozyty itd.

Rodzaje pośredniczących operacji bankowych

– rachunki bankowe,

– rozliczenia pieniężne,

– kupno walut,

– sprzedaż walut,

– zakup i sprzedaż papierów wartościowych itd.

Inne usługi bankowe

– wynajem skrytek bankowych / sejfowych,

– domowa bankowość,

– doradztwo finansowe itd.

Ryzyko

Czynne usługi bankowe przeprowadzane przez banki na własny rachunek i na ryzyko banku. Tak samo jest w przypadku biernych usług bankowych. Te również przeprowadzane są na własny rachunek banku i na jego własne ryzyko. Usługi bankowe pośredniczące charakteryzują się natomiast tym, że są przeprowadzane na zlecenie klienta. W związku z tym ryzyko również jest po stronie klienta.

Dodaj komentarz