Czym jest leasing

Umowa leasingu

Leasing to umowa zawierana pomiędzy minimum dwoma podmiotami. Strony leasingu to leasingodawca oraz leasingobiorca. Spotkać możemy się także z podmiotem umowy leasingu jakim jest zbywający. Umowa leasingu, pod rygorem nieważności, zawierana jest w formie pisemnej. Co do zasady zawierana jest na czas określony. O okresie, na który jest zawarta najczęściej decydują strony umowy leasingu. Poprzez umowę leasingu, leasingodawca czyli finansujący, przekazuje drugiej stronie umowy prawo do korzystania z danej rzeczy. Przez cały okres umowy leasingu, finansujący jest właścicielem leasingowanego przedmiotu. Umowa leasingu nie przekazuje prawa własności do rzeczy, a jedynie podmiot będący jej właścicielem, daje możliwość drugiemu podmiotowi korzystania z rzeczy. Dopiero po upływie okresu umowy leasingu, leasingobiorca ma prawo ostatecznego nabycia rzeczy. W zamian za oddanie w użytkowanie rzeczy, leasingobiorca zwany także korzystającym, zobowiązuje się do płacenia miesięcznych rat, zwanych opłatą leasingową. Wysokość opłat leasingowych zależna jest od wysokości opłaty wstępnej oraz wysokości ceny przedmiotu, za jaką może go nabyć korzystający po zakończeniu umowy.

Leasing i najem

Aby bardziej zobrazować to czym jest leasing można porównać to do dwóch popularnych transakcji jakimi są kredyt i wynajem. Chodzi o to, że leasing jest jakoby połączeniem ich obu. Wynajmując np. mieszkanie mamy prawo mieszkać w nim i korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem. Zawierając umowę najmu nie nabywamy tego mieszkania, czyli nie kupujemy go, a jedynie mamy prawo do odpłatnego użytkowania. Tak samo dzieje się w przypadku leasingu. Nie nabywamy prawa własności do rzeczy, a jedynie prawo do korzystania z przedmiotu umowy.

Leasing i kredyt

Jeśli porównać leasing i kredyt chodzi przede wszystkim o jego odpłatność. Tak samo jak biorąc kredyt zobowiązujemy się do regularnej spłaty rat kredytu, tak samo dzieje się w przypadku gdy zawieramy umowę leasingu. W tym przypadku jako korzystający z danej rzeczy zobowiązujemy się do ponoszenia opłaty leasingu.

Ponadto, kiedy spłacimy wszystkie raty kredytu stajemy się właścicielem rzeczy, którą kupiliśmy na kredyt. Z podobną sytuacją spotykamy się przy leasingu. Poza tym, że umowa leasingu daje nam możliwość korzystania z rzeczy, podczas gdy nie jesteśmy jej właścicielem, daje nam także prawo pierwokupu danej rzeczy po zakończeniu umowy leasingu. Kiedy upłynie okres umowy leasingu możemy zdecydować się na ostateczne nabycie przedmiotu. Dopiero wtedy możemy stać się nowym właścicielem rzeczy. Sama umowa leasingu nie przenosi prawa własności do rzeczy.

Dodaj komentarz