Przedawnienie pożyczki – co to oznacza i jak się przed nim bronić?

Przedawnienie pożyczki – co to oznacza i jak się przed nim bronić?

Pożyczka to zobowiązanie finansowe, które należy spłacić w określonym terminie. Jednak nie zawsze pożyczkobiorca jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. W takim przypadku pożyczkodawca może dochodzić swoich praw na drodze sądowej lub egzekucyjnej. Jednak nie może tego robić w nieskończoność. Istnieje bowiem instytucja przedawnienia pożyczki, która ogranicza czas, w którym można dochodzić zwrotu pieniędzy. Co to oznacza i jak się przed tym zabezpieczyć?

Czym jest przedawnienie pożyczki?

Przedawnienie pożyczki to utrata możliwości dochodzenia zwrotu pożyczonej kwoty przez pożyczkodawcę po upływie określonego czasu od terminu zapłaty. Termin ten zależy od rodzaju pożyczki i wynosi zwykle 3 lata dla pożyczek cywilnoprawnych i 6 lat dla pożyczek bankowych. Po upływie tego czasu pożyczkobiorca może odmówić zapłaty, powołując się na przedawnienie. Jednak nie oznacza to, że dług znika całkowicie. Pożyczkodawca może nadal próbować odzyskać swoje pieniądze na drodze polubownej lub sądowej, ale musi liczyć się z tym, że pożyczkobiorca może skutecznie podważyć jego roszczenie.

Jak zapobiec przedawnieniu pożyczki?

Przedawnienie pożyczki nie jest korzystne dla pożyczkodawcy, ponieważ utrudnia lub uniemożliwia odzyskanie należności. Dlatego warto podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec tej sytuacji. Sposobów na to jest kilka:

  • Ustalenie terminu spłaty i warunków odsetkowych w umowie pożyczki. Im dokładniej zostaną określone zasady spłaty, tym łatwiej będzie dochodzić swoich praw w razie niespłacenia długu.
  • Wysyłanie wezwań do zapłaty i monitów. Są to pisma, które przypominają o zaległościach i nakłaniają do uregulowania zadłużenia. Wysyłanie takich pism przedłuża termin przedawnienia o kolejne 3 lata od daty ich doręczenia.
  • Zawarcie ugody lub umowy restrukturyzacyjnej. Jeśli pożyczkobiorca ma problemy ze spłatą długu, można spróbować się z nim porozumieć i ustalić nowe warunki spłaty, np. obniżyć wysokość rat lub wydłużyć okres kredytowania. Taka umowa również przedłuża termin przedawnienia o kolejne 3 lata od daty jej zawarcia.
  • Wniesienie powództwa sądowego lub wniosku egzekucyjnego. Jeśli żadne z powyższych sposobów nie przynosi efektów, można skierować sprawę do sądu lub komornika. Wniosek taki musi być złożony przed upływem terminu przedawnienia, a jego złożenie również go przedłuża o kolejne 3 lata.

Podsumowanie

Przedawnienie pożyczki to sytuacja, która ogranicza możliwość dochodzenia zwrotu pieniędzy przez pożyczkodawcę. Aby jej uniknąć, należy dbać o terminową spłatę długu lub podejmować rozsądne działania mające na celu zachowanie ciągłości roszczenia. W przeciwnym razie można stracić szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. Dlatego warto być świadomym swojej sytuacji finansowej i nie dopuszczać do przedawnienia pożyczki, które może mieć negatywne konsekwencje dla obu stron.

Dodaj komentarz