Warunki potrzebne do założenia działalności w zakresie przewozu osób taksówką

Codziennie wiele osób korzysta z usług oferowanych przez taksówkarzy. Nie znając miasta najłatwiej jest dotrzeć do wybranego miejsca zwyczajnie wsiadając do taksówki.

Działalność w zakresie przewozu osób taksówką polega na zarobkowym, indywidualnym przewozie osób do ustalonych przez nie miejsc.

Licencja na prowadzenie taksówki

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Dzięki niej możesz przewozić ludzi taksówką. Pełna nazwa tej licencji to: licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Trzeba pamiętać, że na każdy samochód wydawana jest odrębna licencja. Licencję można uzyskać na:

– przewozy na terenie jednej gminy

– przewozy obejmujące kilka sąsiadujących ze sobą gmin, jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie (informacje uzyskasz w urzędzie gminy).

Warunki potrzebne do założenia działalności w zakresie przewozu osób taksówką

Aby uzyskać licencję na przewozy taksówką musisz spełniać pewne warunki:

  1. Musisz spełniać wymagania “dobrej reputacji” – nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu taksówkarza. Nie możesz mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jeżeli licencję chcesz uzyskać dla spółki to wymagania “dobrej reputacji” muszą spełniać wszyscy członkowie zarządu spółki, albo osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową.
  2. Musisz posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi. Oznacza to, że jesteś ich właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie masz pojazdy w leasingu lub dzierżawie.
  3. Kierowcy taksówki, których zatrudnisz nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy, muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B, nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy, nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Ponadto, rada gminy liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców może wprowadzić obowiązek, aby przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy taksówką oraz zatrudnieni przez niego pracownicy posiadali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem.

Dodaj komentarz