Czym różni się kredyt od pożyczki ?

KREDYT.

Poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu1.

POŻYCZKA.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej2.

KTO MOŻE UDZIELIĆ KREDYTU ?

Kredytu może nam udzielić wyłącznie bank bądź SKOK. To ustawa określa kto może udzielić nam kredytu i w jakiej formie. Warto wiedzieć, że bank bądź SKOK udziela kredytu nie z własnych pieniędzy. Oznacza to nic innego jak fakt, że bank nie jest właścicielem pieniędzy, które pożycza. Pieniądze w banku to tak na prawdę pieniądze ich klientów, powierzone im w różnych formach. W przypadku SKOK-u są to pieniądze ich członków.

KTO MOŻE UDZIELIĆ POŻYCZKI ?

Pożyczki może nam udzielić każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych czyli zdolność do nabywania praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych. Zatem pożyczki może nam udzielić bank bądź SKOK. Jednak w tym przypadku pojawiają się też inne podmioty takie jak firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek czy nawet osoby fizyczne. Tak jak banki nie udzielają kredytu z własnych pieniędzy, warunkiem udzielenia komuś pożyczki przez taki podmiot gospodarczy jest obowiązek posiadania własnych pieniędzy.

SKĄD PIENIĄDZE – KREDYT

Tak jak była mowa wyżej, w przypadku banku pieniądze pochodzą od klientów banku. W przypadku SKOKu są to pieniądze pochodzące od ich członków.

SKĄD PIENIĄDZE – POŻYCZKA

Osoba fizyczna bądź podmiot gospodarczy, który che udzielać pożyczek jest zobowiązany do posiadania własnych pieniędzy. Oznacza to, że aby pożyczyć pieniądze komu innemu on sam musi być ich właścicielem.

CZY ŁATWO WZIĄĆ KREDYT ?

Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności3. W przypadku gdy bank oceni, że potencjalny kredytobiorca ma za małe dochody i nie będzie w stanie spłacić rat kredytu musi odrzucić wniosek o pożyczkę. Zdolność kredytowa weryfikowana jest w Biurze Informacji Kredytowej. Weryfikacja ta jest konieczna w trakcie procesu kredytowego. Co więcej, tylko pozytywna ocena zdolności kredytowej pozwoli bankowi udzielić nam kredytu.

CZY ŁATWO WZIĄĆ POŻYCZKĘ ?

W przypadku gdy bank odmówi, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, udzielenia kredytu, gro ludzi po pieniądze udaje się do instytucji poza bankowych. Podmiot gospodarczy nie będący bankiem nie ma obowiązku weryfikacji klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Stąd też zalewające nas reklamy, które obiecują pieniądze bez wcześniejszej weryfikacji nawet dla osób z małymi zarobkami.

GWARANCJE – KREDYT

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876).

GWARANCJE – POŻYCZKA

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459).

KOSZTY

Oprocentowanie nominalne czyli kwota odsetek kredytu. Przedstawia stopę oprocentowania jaka nakładana jest na kapitał kredytu.

Stopa referencyjna – stopa oprocentowania służąca za podstawę ustalenia oprocentowania kredytu odnosząca się do minimalnego oprocentowania podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski4.

Stopa referencyjna wynosi 1,5%.

Stopa lombardowa wynosi 2,5%.

Maksymalne oprocentowanie kredytu lub pożyczki może wynieść 4-krotność stopy lombardowej.

Poza odsetkowe koszty kredytu – wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek5.

RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Stanowi całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym6.

Całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności: a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach (…)7.

KOSZTY KREDYTU

Odsetki od kapitału kredytu nie mogą obecnie wynosić więcej niż 10 %. Pamiętać należy jednak, że poza odsetkami od kapitału, które nie mogą przekraczać 4-krotności stopy lombardowej, na koszt kredytu składają się także koszty dodatkowe, które łącznie wpływają na RRSO.

KOSZTY POŻYCZKI

Nominalne oprocentowanie pozostaje takie jak w przypadku kredytów. Jednakże instytucje poza bankowe udzielając pożyczki nakładają znacznie większe kwoty kosztów dodatkowych, które w konsekwencji prowadzą do tego, że RRSO pożyczki jest dużo większe aniżeli kredytu.

Wpis sponsorowany: Habza Finanse.

1 Art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876).

2 Art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459).

3 Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876).

4 Art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz. 1528).

5 Art. 5 pkt 6a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz. 1528).

6 Art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz. 1528).

7 Art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz. 1528).

Dodaj komentarz