Jakie przywileje ma pracodawca zatrudniający osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności?

Jakie przywileje ma pracodawca zatrudniający osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności?

Pracodawca, który zatrudnia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim ma ustawowo zapewnione przywileje dotyczące refundacji ich wynagrodzeń. Muszą jednak być spełnione pewne warunki dotyczące charakteru i struktury przedsiębiorstwa. Sprawdź kto może skorzystać z tych uprawnień.

Co to jest lekki stopień niepełnosprawności?

Wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają obniżoną zdolność do wykonywania pracy, ze względu na ograniczone możliwości fizyczne lub psychiczne. Jednak na niektórych stanowiskach mogą być wykorzystane ich kwalifikacje, jeśli pracownicy otrzymają wsparcie w postaci udogodnień kompensujących ich niedobory utrudniające pełnienie ról społecznych. W celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu tych osób, zatrudniający je pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do wypłacanych wynagrodzeń.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca?

Aby uzyskać ustawowe przywileje musi być spełniony jeden z poniższych warunków:

  • firma musi mieć status zakładu pracy chronionej,
  • w firmie nie może być zatrudnionych więcej niż 25 pracowników,
  • pracodawca, który zatrudnia powyżej 25 osób powinien mieć w składzie załogi co najmniej 6% osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Dopłata do wynagrodzenie dotyczy pracowników, którzy:

  • są ujęci w ewidencji osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON,
  • są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
  • nie posiadają ustalonego prawa do emerytury.

Wysokość dofinansowania do pensji osób z lekkim stopniem niepełnosprawności w zakładzie do 25 pracowników wynosi 50% najniższego wynagrodzenia. Przy zatrudnieniu powyżej 25 pracowników ta kwota wzrasta do 70%. Jeśli jest spełniony warunek o 6% zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, pracodawca otrzymuje dopłatę do pensji pracownika w wysokości 90% najniższego wynagrodzenia.

Co wchodzi w skład kosztów płacy?

Kwota dofinansowania dla pracodawcy nie może być wyższa od miesięcznej pensji pracownika. Koszty płacy obejmują:

  • wynagrodzenie w kwocie brutto,
  • składki na ubezpieczenie, rentowe, wypadkowe i społeczne,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wysokość dopłat

W roku 2023 na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności przysługuje pracodawcy dofinansowanie w kwocie 500 zł. Jeżeli pracownik ma upośledzenie o określonym ustawowo szczególnym charakterze (np. osoba niewidoma lub z chorobą psychiczną) kwota ta wzrasta do 1100 zł. Dotyczy to maksymalnego dofinansowania do zatrudnienia na pełny etat. Kwota proporcjonalnie ulega zmniejszeniu przy umowie o pracę na część etatu.

Dodaj komentarz