Właściwie od czego są banki?

Banki to instytucje finansowe, uprawnione do obrotu pieniądzem, a w niektórych przypadkach również do jego emisji. Artykuł omawia podstawowe produkty bankowe, z którymi może się spotkać klient, takie jak: lokaty, kredyty, pożyczki i prowadzenie rachunków.

Deponowanie nadwyżek pieniężnych

Jedną z usług świadczonych przez bankowość, jest możliwość deponowania środków, czyli zakładanie lokat. Istnieją różne rodzaje tych depozytów. Najbardziej rozpowszechnione są lokaty terminowe, polegające na umieszczaniu w banku wkładu na pewien określony czas, w zamian za naliczenie oprocentowania stałego lub zmiennego. Lokaty progresywne zakładają zwiększanie odsetek wraz z upływaniem czasu trwania umowy. Natomiast lokaty strukturyzowane wiążą się z inwestowaniem części wkładu w opcje o zwiększonym ryzyku.

Udzielanie kredytów i pożyczek

Kolejna usługa realizowana przez banki w Polsce i na świecie to kredyty. Bank przekazuje środki na określony cel, wskazany przez kredytobiorcę oraz określa warunki spłaty. Za dostarczenie kapitału bank pobiera prowizję, a także odsetki od kredytu. Popularne typy kredytów to np. konsolidacyjny, ułatwiający spłatę zadłużenia, hipoteczny – na zakup nieruchomości, inwestycyjny – na rozwój przedsiębiorstwa. Usługa może być realizowana jednorazowo, albo w sposób odnawialny, za pomocą stałej linii kredytowej w rachunku. Pomiędzy kredytami i pożyczkami istnieje kilka różnic. Obie usługi polegają na pozyskaniu środków, ale pożyczki może udzielić nie tylko bank. Ponadto, kredyty zawsze są zawierane na podstawie umowy pisemnej i zazwyczaj mają jasno określony cel przeznaczenia pobieranych funduszy.

Prowadzenie rachunków z wkładami pieniężnymi klientó

w

Następna usługa często świadczona przez bankowość w Polsce oraz w innych krajach to utrzymywanie rachunków określanych też jako konta bankowe. Istnieje wiele rodzajów rachunków, w tym: bieżące (zwykłe) oraz oszczędnościowe (funkcjonujące w podobny sposób jak lokaty). Rachunki debetowe umożliwiają wypłatę większą niż ilość posiadanych środków. Rachunki walutowe prowadzone przez polskie banki są przeznaczone do obrotu innymi walutami niż złotówki.

Do podstawowych usług bankowych należy też dysponowanie środkami według zleceń klientów – dokonywanie przelewów oraz wpłat i wypłat.