Kredyty, gospodarka i inflacja

Kredyty a gospodarka

Ekonomia zajmuje się zarządzaniem ograniczonymi zasobami. Obejmuje ona dwa główne obszary: mikroekonomię, która bada poszczególne rynki, oraz makroekonomię, która obejmuje całe gospodarki.

W dzisiejszych czasach ogromny wpływ na rozwój ekonomiczny i gospodarczy mają kredyty, które umożliwiają rozwój zarówno firmom jak i osobom prywatnym. Generalnie, powszechność kredytów jest uzasadniona – ludzie korzystają z takich form finansowania jak kredyt hipoteczny czy też kredyt inwestycyjny. Ten pierwszy daje im możliwość na zamieszkanie we własnych czterech ścianach – otwiera im drzwi do niezależności i rozwoju osobistego jak i ekonomicznego. W późniejszym etapie życia taki rodzaj finansowania jak kredyt hipoteczny może zostać również wykorzystany do zakupu kolejnych nieruchomości w celu pozyskiwania pasywnego dochodu czy też rozbudowy, remontu bieżącego domu.

System finansowy gospodarki to zespół instytucji, które ułatwiają wymianę kapitału. System rozwijał się przez tysiące lat. Przykładem takiej transakcji gospodarczej sprzed wieków może być sytuacja, gdy farmer użył bydła jako formy płatności barterowej aby zapłacić za chleb, co trafnie ilustruje niektóre z ekonomicznych właściwości. Po pierwsze, stanowi ona ważny etap w rozwoju handlu, ponieważ stwarzała zachętę do wytwarzania większej ilości dóbr i usług, zachęcając tym samym do specjalizacji pracy (ponieważ nadwyżki dóbr mogły być wymieniane na inne dobra). Po drugie, ten rodzaj transakcji miał tę nieodłączną zaletę, że redukował ryzyko ponoszone przez obie strony – dla kupującego istniała gwarancja, że po drugiej stronie transakcji będzie coś, co spełni jego wymagania, a sprzedający ma gwarancję, że otrzyma w zamian coś użytecznego (moneta nie jest nic warta, jeśli jest zrobiona tylko z gliny) i nie będzie musiał dbać o jej przechowywanie czy obronę – zamiast tego będzie musiał jedynie obliczać wartość swojej waluty na podstawie tego, ile żywności może kupić za swoje zarobki.

Kredyt – definicja

Kredyt to umowa, na mocy której jedna strona (wierzyciel) udziela kredytu drugiej stronie (dłużnikowi) w celu sfinansowania zakupu przez dłużnika składnika majątku (np. samochodu, domu, dobra konsumpcyjnego). Obowiązki dłużnika obejmują zazwyczaj spłatę wierzyciela w uzgodnionym terminie oraz zapłatę odsetek od pozostałego salda. Generalnie, kredyt jest rodzajem wsparcia finansowego, w którym kredytobiorca otrzymuje kwotę pieniędzy od kredytodawcy poprzez obietnicę spłaty. Środki mogą być dostarczone przez banki lub instytucje niemonetarne, firmy, osoby fizyczne, firmy, organizacje lub rządy. To znaczy, że kredyty mogą być również formą wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorców. Taka forma pomocy miałaby przede wszystkim charakter nisko oprocentowanej pożyczki długoterminowej, która umożliwiałby przedsiębiorcy rozwój bez obaw o rosnące kwoty rat. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że na wartość finalnej spłaty wpływ mają stopy procentowe czy też wskaźnik wibor.

Kredyt firmowy lub kredyt korporacyjny jest formą zadłużenia lub gwarancji finansowej firmy. Przedsiębiorstwo, które posiada wolne środki finansowe, może udzielać kredytów innym firmom, kupując ich weksle, rachunki i papiery komercyjne, a także stając się poręczycielem ich pożyczek zaciągniętych w instytucjach finansowych. W niektórych przypadkach może również udzielać pożyczek swoim klientom, którzy mogli nie być w stanie zabezpieczyć pożyczek w normalnym sektorze bankowym.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa osoby fizycznej to w zasadzie jej sytuacja finansowa przedstawiona w liczbach i w sposób, który ocenia możliwości ekonomicznej tej jednostki. Idea zdolności kredytowej opiera się na fakcie, że każdy biznes lub transakcja ma sens tylko w określonym czasie. Klient, który nie jest w stanie zapłacić swoich rachunków na czas, może tylko zaszkodzić firmie udzielającej pożyczki – jest to jednak element ryzyka w strukturach finansowych. Na odzyskanie długu trzeba poświęcić wiele czasu i pieniędzy, wyjątkiem jest sytuacja, w której pożyczka miała formę ubezpieczonego kredytu. Dlatego właśnie potencjalni klienci są często sprawdzani przed dostarczeniem im jakiegoś towaru lub usługi. Kontrola zdolności kredytowej to czynność polegająca na zrozumieniu lub sprawdzeniu wiarygodności finansowej i zdolności kredytowej osoby lub firmy. Ograniczając ryzyko związane z pożyczaniem kapitału podmiotowi, który może nie być w stanie spłacić akceptowalnych odsetek od długu, kredytodawca może przeprowadzić kontrolę kredytową przed udzieleniem kredytu, aby ustalić, czy spłata jest prawdopodobna.

Z dobrą zdolnością kredytową, osoba fizyczna może nabyć pożyczkę hipoteczną na dobrych warunkach, np. z niższym oprocentowaniem i zakupić nieruchomość, która mogłaby wykraczać poza budżet w sytuacji drogiego kredytu, który mógłby być mocno zależny od stóp procentowych. Zła historia kredytowa może uniemożliwić komuś znalezienie pożyczki lub nawet, uzyskanie określonej pracy. Negatywna zdolność kredytowa może również prowadzić do dużych opłat za opóźnienia w płatnościach za rachunki lub nieterminowe płatności za pożyczki. Generalnie, zła historia kredytowa może sprawić, że wszystkie inne aspekty życia finansowego staną się trudniejsze lub, w niektórych przypadkach, nawet niemożliwe. W takiej sytuacji pojawia się tzw. pułapka finansowa, z którą ciężko się uporać. W celu wyjścia z problemów finansowych można skorzystać z oferty bezpiecznego kredytu konsolidacyjnego udzielanego przez banki czy inne zaufane instytucje. Kredyty te mają charakter nisko oprocentowanego wsparcia finansowego, które polega na połączeniu wielu zobowiązań w jedno.

Pułapka finansowa

Pułapka finansowa może być bardzo negatywna w skutkach zarówno dla osób prywatnych, firm czy też inwestorów.

W przypadku inwestycji termin “pułapka finansowa” pochodzi z żargonu ekonomicznego, gdzie pojęcie to jest wyjaśnione bardziej szczegółowo. Idea pułapki finansowej polega na tym, że koszty są ponoszone na bardzo wczesnym etapie projektu i wiążą się ze znacznym ryzykiem straty w przypadku niepowodzenia inwestycji. Jednocześnie korzyści są realizowane dopiero w późniejszej fazie projektu, kiedy możliwe jest, że projekt zakończy się niepowodzeniem. Inwestorzy mogą nie być skłonni do pokrycia tych wydatków – zwłaszcza startupy, którym brakuje kamieni milowych potwierdzających ich rentowność na tak wczesnym etapie – i dlatego inwestycje w niektóre firmy mogą być zbyt drogie dla określonego inwestora. Jeśli firma musi polegać na kredytach inwestycyjnych, bariery wejścia na rynek stają się rzeczywiste, a udziałowcy ponoszą większe ryzyko niż w przypadku objęcia udziałów w firmie lub zainwestowania w fundusz inwestycyjny.

Największą pułapką finansową, która może doprowadzić do kryzysu finansowego w całym kraju i w skali globalnej, jest wzrost akcji kredytowej. Kredyt z definicji to dostępność pożyczek lub instrumentów kredytowych z lub bez zabezpieczenia w formie zabezpieczenia lub gwarancji w oparciu o analizę wniosków potencjalnych kredytobiorców i podejmowanie odpowiednich decyzji, co prowadzi do rozwoju transakcji i inwestycji. Wzrost kredytów jest wysoce wybuchowym wskaźnikiem, który nie powinien być ignorowany. Tempo wzrostu inwestycji na poziomie 9-10% rocznie może wydawać się wystarczające, ale osiągnięcie takiego poziomu w połączeniu z innymi czynnikami może doprowadzić do eksplozji finansowej. Niższy koszt środków w porównaniu do depozytów często wiąże się z niezwykle opłacalnym biznesem. To znacznie zwiększa rentowność, konkurencja międzybankowa zwiększa zachęty do odliczania odsetek co prowadzi do trudnej sytuacji dla banku centralnego, który próbuje zapobiec temu niebezpiecznemu wyścigowi na obniżanie stóp procentowych poprzez kreowanie wyższych stóp procentowych tylko przedłuża nieunikniony problem i nasila go w późniejszym okresie, tworząc dodatkowe zagrożenia. Operacje kredytowe dążące do nadmiernego wzrostu, które zmuszają konkurentów do bankructwa, tworzą bańki aktywów, które po pęknięciu okazują się nietrwałe, prowadząc do kryzysów i hiperinflacji.

Kredyt konsolidacyjny jako odpowiedź na pułapkę finansową

Kredyt konsolidacyjny jest popularną formą pomocy finansowej dla osób zadłużonych. Opiera się na założeniu, że nowe kredyty o dłuższym okresie spłaty i niższym oprocentowaniu obniżą koszty regularnych płatności, co pomoże dłużnikowi spłacić całość lub część nagromadzonych długów. Ten rodzaj usługi finansowej jest oferowany przez banki. Kredyt konsolidacyjny pozwala kredytobiorcom na refinansowanie zadłużenia i konsolidację salda w jeden kredyt. Może to skutkować niższymi miesięcznymi płatnościami, wyższą punktacją kredytową i większymi oszczędnościami na spłacie odsetek. Generalnie, uzyskanie kredytu konsolidacyjnego jest skutecznym sposobem na spłatę wielu długów. Kredyt konsolidacyjny łączy kilka płatności w jedną, dzięki czemu łatwiej jest zarządzać mniejszymi, bardziej przystępnymi miesięcznymi ratami zadłużenia. Koszty odsetek zmniejszą się, ponieważ płaci się tylko odsetki za jedną pożyczkę, a nie za kilka oddzielnych. Nawet jeśli zdolność kredytowa jest niska to zakwalifikowanie się do kredytu konsolidacyjnego może być możliwe.

Polisa ubezpieczeniowa a kredyt

Wykupując polisę ubezpieczeniową, w pewnym sensie zakładamy, że dojdzie do nieszczęścia i w razie problemów zdrowotnych czy też finansowych będziemy bezpieczni od negatywnych skutków zdarzenia losowego. Firma, z którą podpisujemy umowę, zobowiązuje się do zapłaty w przypadku wystąpienia nieszczęścia. Polisa ubezpieczeniowa różni się od innych rodzajów umów. Na przykład, kiedy kupujemy samochód, idziemy do salonu i jeśli podoba nam się określony model, płacimy za niego i zabieramy do własnego garażu. Z drugiej strony, należy również popatrzeć na fakt, że na rynku wyróżniamy również ubezpieczenia kredytów, które gwarantują brak problemów finansowych w przypadku niezdolności do pracy czy tez jej utraty – mowa tutaj o chwilowym zawieszeniu kredytu lub spłaty, dla przykładu: części kredytu hipotecznego przez ubezpieczyciela. Chodzi o to, że ubezpieczenie kredytu jest formą gwarancji finansowej, że konsument posiadający zdolność kredytową będzie kupował w przyszłości określone towary lub usługi. Na przykład, firma może wymagać od swoich klientów wykupienia ubezpieczenia kredytu, gdy dokonują oni zakupów na rachunek otwarty, co oznacza, że nie płacą z góry, ale raczej dokonują płatności bezpośrednio do sprzedawcy w określonym czasie.

Ubezpieczenie kredytu jest formą ochrony finansowej przed ryzykiem niespłacenia kredytu lub jego późniejszej spłaty z ustalonym oprocentowaniem. Polisa ubezpieczenia kredytu może być zakupiona przez kredytodawcę lub w imieniu potencjalnego kredytobiorcy, który chce kupić lub uzyskać kredyt, ale z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie samodzielnie podjąć ryzyka kredytowego. W obu przypadkach celem i skutkiem ubezpieczenia kredytu jest przeniesienie tego ryzyka finansowego z jednej strony na drugą. Polisy ubezpieczenia kredytu zazwyczaj obejmują pożyczki osobiste i kredyty hipoteczne i nie są szczególnie powszechne w przypadku pożyczek biznesowych, które są zazwyczaj objęte polisami ubezpieczenia komercyjnego. Termin jakim jest ubezpieczenie kredytu odnosi się do rodzaju ubezpieczenia mającego na celu ochronę kredytodawców (osób fizycznych, przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych) przed stratami spowodowanymi niepowodzeniem osób, które pożyczyły od nich pieniądze. Strata ta może być wynikiem wielu przyczyn, w tym śmierci lub bankructwa kredytobiorcy, a także zaginięcia lub niezdolności do zapłaty. Zamiast pożyczać pieniądze osobom lub firmom, które są uważane za obarczone wysokim ryzykiem niespłacenia długów w terminie, pożyczkodawca kupuje ubezpieczenie, aby ubezpieczyciel zwrócił mu pieniądze, jeśli takie przyczyny rzeczywiście wystąpią. Ubezpieczyciel oczekuje, że ubezpieczający będzie w stanie spłacić pożyczkę w całości i na czas.

Ubezpieczenie kredytu firmowego chroni firmy przed pogorszeniem ich sytuacji finansowej w wyniku niewypłacalności kontrahenta. Jest to przydatne zarówno dla sprzedawców towarów lub usług, których klienci mogą nie mieć wystarczającej ilości gotówki w kasie, aby zapłacić za swoje zakupy, jak i dla kupujących, którzy muszą sfinansować zakup. W przypadku ubezpieczeń kredytów ważną rolę odgrywa również kwestia zdolności kredytowej firmy – jest ona elementem szerszego tematu analizy kredytowej lub finansów korporacyjnych, które generalnie odnoszą się do analizy firm w celu zapewnienia doradztwa, takich jak zakres zakupu akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych lub inwestycji wysokiego ryzyka, np. zakupu kryptowalut. Ogólnie rzecz biorąc, ściśle monitoruje jakość istniejących i potencjalnych dłużników. Analiza zdolności kredytowej uwzględnia charakterystykę kredytobiorców oraz zdarzenia charakterystyczne dla umów kredytowych.

Inflacja

Inflacja to utrzymujący się wzrost ogólnego poziomu cen. Oznacza to, że ceny dóbr rosną w gospodarce w większym stopniu niż miałoby to miejsce bez tego trwałego wzrostu.

W sensie ekonomicznym inflacja odnosi się do stanu, w którym ceny w gospodarce rosną. Jeśli w danym kraju występuje inflacja, oznacza to, że tworzona jest większa ilość pieniądza, co powoduje bjego wartości. Jeśli ceny rosną w czasie wysokiej kreacji pieniądza, rośnie siła nabywcza, ponieważ konsumenci otrzymują więcej towarów za tę samą cenę. Korzystają na tym również firmy, ponieważ sprzedaż ich towarów staje się bardziej opłacalna, a tym samym zwiększają się zyski dla ich udziałowców. Z drugiej strony, inflacja ma negatywny wpływ na firmy, które potrzebują gotówki do efektywnego działania.

Termin inflacja jest powszechnie używany przez wielu ekonomistów, doradców finansowych i dyrektorów firm. Jednak niewiele osób wie, czym tak naprawdę jest inflacja. Często uważa się ją za podatek od dochodu, który odbiera ludziom pieniądze z wypłaty, zanim jeszcze je otrzymają. To prawda, że rosnące ceny zmniejszają siłę nabywczą pieniądza, ale w rzeczywistości inflacja to coś znacznie więcej. Inflacja zwiększa ogólny poziom cen towarów i usług. Jest ona często omawiana w kategoriach miary, która obejmuje wszystkie rzeczy kupowane i sprzedawane, takich jak indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych. Niekiedy ze względu na szybki wzrost cen podstawowych towarów, zarówno firmy, jak i osoby prywatne często nie są w stanie terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych, które wynikają z aktualnie posiadanych kredytów gotówkowych.

Inflacja to tempo, w jakim spada wartość waluty. Zwykle mierzy się ją jako roczny procentowy wzrost wskaźnika cen konsumpcyjnych (Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI). Chociaż definicje inflacji zależą od źródła, inflacja generalnie wiąże się ze spadkiem siły nabywczej waluty. Inflacja powoduje straty dla kredytodawców, ponieważ dewaluuje kapitał ich kredytów. Spowodowana brakiem równowagi między podażą a popytem na rynku, inflacja wynika z trwałego wzrostu podaży pieniądza, który nie jest kompensowany przez równoważny wzrost ilości towarów. Trwały wzrost nominalnego zadłużenia również może prowadzić do inflacji. Może to być spowodowane udzielaniem kredytów przez banki lub polityką banku centralnego mającą na celu wprowadzenie do obiegu pieniądza w celu pobudzenia gospodarki.