O czym pamiętać zakładając działalność gospodarczą?

O czym pamiętać zakładając działalność gospodarczą?

Pojęcie działalności gospodarczej reguluje ustawa o “Prawie działalności gospodarczej”
z dnia 19 listopada 1999 roku. Zgodnie z przyjętą definicją to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana bądź usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w zorganizowany i ciągły sposób. Osoba, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje ją i wykonuje zwana jest przedsiębiorcą.

Jeżeli zamierzacie Państwo prowadzić mały lub średni biznes samodzielnie, bez wspólników, to powinniście na początek wybrać najprostszą formę samodzielnej działalności gospodarczej. Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo rozrośnie się lub uznacie, że warto powiązać się kapitałowo i organizacyjne ze wspólnikami, będą Państwo mogli skorzystać z innych form działalności gospodarczej.

Nadrzędną zaletą indywidualnej działalności gospodarczej są proste metody zarządzania. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą tworzycie przedsiębiorstwo, którego jesteście jedynym właścicielem i samodzielnie podejmujecie wszystkie decyzje, bez konieczności uwzględniania interesów i zdania potencjalnych wspólników. Możecie też elastycznie gospodarować majątkiem i pieniędzmi własnego przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy potrzebujecie więcej środków na przykład na zakup materiałów, towarów czy na inwestycje, to po prostu dokładacie swoje własne pieniądze, jeżeli natomiast na rachunku macie Państwo nadmiar gotówki, możecie ją bez żadnych formalności przełożyć do  własnej kieszeni.

Dużą zaletą takiej jednoosobowej działalności gospodarczej są stosunkowo niewielkie koszty, jakie musicie ponieść w związku z procedurą rejestracyjną, a dodatkowo nie trzeba uiszczać podatku od czynności cywilnoprawnych związanych z wymaganą przepisami prawa umową spółki.

Korzyścią prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej jest także to, że zamiast skomplikowanych ksiąg rachunkowych można wybrać posługiwanie się dużo łatwiejszą podatkową księgą przychodów i rozchodów, jeśli tylko Wasze roczne przychody netto nie przekroczą równowartości 800 000 euro lub też wybrać inne formy opodatkowania jak na przykład podatek zryczałtowany lub też kartę podatkową.

Samodzielna działalność gospodarcza oznacza jednak także to, że za zobowiązania powstałe w związku z jej prowadzeniem odpowiadacie Państwo całym swoim majątkiem (zarówno stanowiącym majątek firmy jak i majątkiem prywatnym) i to zarówno tym obecnym jak i przyszłym. Dotyczy to zobowiązań wobec kontrahentów (np. dostawców, odbiorców) jak i należności związanych z podatkami i ubezpieczeniami społecznymi.

Jeżeli chcecie Państwo zmniejszyć konsekwencje tej daleko posuniętej odpowiedzialności majątkowej powinniście rozważyć możliwość spisania z małżonkiem intercyzy (wymaga ona formy aktu notarialnego). W ten sposób w oparciu o majątek pozostały przy małżonku, który nie prowadzi interesu, macie zabezpieczoną przyszłość rodziny. Z drugiej strony tracicie jednak cenny w przypadku drobnych przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych przywilej do wspólnego z małżonkiem rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Osoby fizyczne, chcące prowadzić działalność gospodarczą we własnym imieniu podlegają obowiązkom ewidencyjnym określonym w przepisach ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Jeśli będziecie przestrzegać zasad zawartych w tym przewodniku z pewnością otwarcie własnego przedsiębiorstwa nie zajmie Państwu zbyt wiele czasu. 

Dodaj komentarz